Detta dokument har maskinöversatts. Den juridiskt bindande originalversionen finns på polska.

Regler och bestämmelser för beställningar hos Print Union Sp. z o.o.

gäller från och med den 2 november 2023

Termer som används i reglerna betyder:

 • Villkor och Regler - dessa villkor och regler som fastställer omfattningen och villkoren för samarbete med företaget Print Union sp. z o.o.
 • Beställare - en kund som är en juridisk person, en fysisk person som bedriver affärsverksamhet samt en organisation utan juridisk personlighet enligt separat lagstiftning, samt statliga institutioner med juridisk kapacitet. Handlingar på vägnar av fysiska personer som bedriver affärsverksamhet, juridiska personer och organisationer utan juridisk personlighet enligt separat lagstiftning, får endast utföras av personer som är behöriga att göra det. Att utföra juridiska handlingar av en person som inte är behörig att göra dem genom tryckeriet kommer endast att belasta den personen. Kunden kan inte vara konsument.
 • Beställning - ett uttalande om vilja lämnat av Beställaren via e-post, med syfte att ingå en försäljningsavtal om Produkt och/eller Tjänst med Utföraren. En beställning enligt denna dokumentation inkluderar inte produktion av prover.
 • Produkt - en rörlig egendom eller tjänst tillgänglig på webbplatsen www.printunion.eu, utgör föremål för ett försäljningsavtal mellan Beställaren och Utföraren, utförd enligt Produktens Specifikation baserad på Klientens grafikfiler samt eventuella överenskommelser med Klienten och Utföraren inom ramen för granskningen av grafikfiler.
 • Utförare - Print Union sp. z o.o.

1. Att lägga en beställning

 1. Den presenterade katalogen över produkter och tjänster utgör inte ett kommersiellt erbjudande enligt lagen, utan har endast informativt syfte.
 2. Beställningen blir bindande endast efter skriftlig bekräftelse från Utföraren.
 3. Leveranstiden anges vid beställningsbekräftelsen. Om leveranstiden inte fastställs före mottagandet av beställningen anses den vara obestämd. Utföraren kommer att göra allt för att beställningen ska nå kunden så snart som möjligt.
 4. Logotyp och dekoreringsinnehåll måste tillhandahållas i elektronisk form i vektorgrafikformat, tillsammans med en detaljerad beskrivning av mönstrets storlek, placering och färger enligt PANTONE® Solid Coated-färgskalan. Att förbereda en design som inte överensstämmer med Utförarens krav kommer att medföra extra kostnader.
 5. Efter godkännande av projektvisualiseringen förlorar Beställaren möjligheten att göra designändringar.
 6. Utföraren granskar inte beställningen för att säkerställa Beställarens användning av upphovsrätten och kontrollerar inte innehållets korrekthet, förekomsten av fel och liknande. Beställaren bär fullt ansvar för logotypens, trycken, broderi osv. innehåll, vars utförande kommer att beställas. Beställaren är fullt ansvarig för att ha upphovsrätten och/eller registreringsrätten för varumärket som är nödvändigt för att slutföra avtalet.
 7. Beställaren samtycker till att använda de produkter som utförs av Säljaren i reklammaterial, på Utförarens webbplats, för exponering på mässor och som exempel på Utförarens tekniska färdigheter. Samtycket kan återkallas när som helst.
 8. När du lägger en beställning förklarar Beställaren att han/hon har läst reglerna och accepterar dess villkor.
 9. Att lägga en beställning garanterar inte tillgängligheten av produkter (inklusive textilier). Om grossisten inte kan leverera produkter på grund av brist på tillgänglighet kan beställningen annulleras eller leveranstiden förlängas.
 10. Vid utförande av beställningen på varor som anförtrotts av Beställaren gäller en annan prislista för dekorationer än vid produktion på textilier som tillhandahålls av Utföraren. Det är Beställarens skyldighet att informera Utföraren under beställningsprocessen om vilken produkt dekorationen kommer att utföras på.

2. Betalning för beställningen

 1. Nya kunder är skyldiga att göra en förskottsbetalning på 100% för de första tre beställningarna. Efter dessa betalningar kan kunden ansöka om ändring av betalningstiden för efterföljande beställningar.
 2. Om Beställaren är försenad med betalningarna för andra beställningar, förbehåller sig Säljaren rätten att hålla tillbaka en ny beställning tills de förfallna avgifterna har betalats.
 3. Vid försening av betalningen av Beställaren har Säljaren rätt att debitera förseningsränta och påföra påminnelseavgifter på betalaren.
 4. Beställarens återkallelse från att fullgöra avtalet (efter tidigare skriftlig bekräftelse) befriar honom/henne inte från att täcka eventuella kostnader som har uppkommit för Säljaren i samband med utförandet av denna beställning.

3. Utförande

 1. På grund av produktionsprocessens specifika natur och de faktorer som påverkar den har Utföraren rätt att leverera +/- 5% av den beställda mängden varor. Det rekommenderas att ta hänsyn till detta alternativ när du lägger en beställning.
 2. Utföraren kommer att göra allt för att mängden levererad till Beställaren inte är mindre än den beställda mängden.
 3. Beställaren åtar sig att acceptera den levererade mängden och betala för den, trots att den kan vara upp till -5% av den beställda mängden varor. Beställningen kommer att faktureras baserat på den faktiskt producerade mängden.

4. Varor anförtrodda av kunden

 1. Vid utförande av beställningen på varor från Beställaren är det nödvändigt att omvandla och lagra dem, och dessa kostnader bärs av Beställaren.
 2. Utföraren förbehåller sig rätten att ändra dekorens placering eller storlek om det inte är möjligt att utföra den enligt avtalets överenskommelse av tekniska skäl.
 3. Lagring av Beställarens varor utan tidigare meddelande till Utföraren kan medföra en lageravgift på 100 PLN netto/dag/m³. Denna avgift debiteras i högst 7 arbetsdagar, varefter varorna - i avsaknad av överenskommelse mellan parterna - returneras till Beställaren på dennes bekostnad till den adress de kom från Utföraren.
 4. Lagring av varor är gratis vid leverans av varor efter betalning av beställningen, eller efter tidigare överenskommelse endast med skriftligt samtycke från Utföraren.
 5. Oavsett metod för dekoration av Beställarens varor utförs en test (1 st.), med syfte att fastställa möjligheten att utföra beställningen. Om testet visar ett fel på den levererade produkten som kommer att resultera i omöjlighet att utföra beställningen, betalar köparen testkostnaderna.
  1. Värdering av testet görs individuellt. Syftet är endast att täcka produktionskostnaderna, inklusive maskinberedning, ström, förbrukningsvaror etc.
 6. Vi garanterar inte att de textilier som lämnas till oss är lämpliga för dekoration. Vi tar inte ansvar för fel på textilierna och smuts på textilierna som levereras av Kunden eller för deras förlust, om det inte beror på uppsåtligt eller grov vårdslöshet. Vi kontrollerar inte kvaliteten eller kvantiteten på de varor som levereras av Kunden.
 7. Material måste levereras utan yttre förpackning, folie och tejp som inte behövs för leverans utan skador, för att undvika onödiga och ovanliga kostnader före eller under bearbetningen. Ytterligare kostnader för felaktigt eller dåligt förpackade varor kommer att faktureras enligt verkliga kostnader.

5. Förpackning

 1. Vanligtvis packas dekorerad klädsel i samlingskartonger.
 2. Det finns möjlighet att packa textilier individuellt i plastpåsar, en extra avgift debiteras för detta.
 3. På kundens begäran kan varje kartong ha en etikett med beskrivning av innehållet (t.ex. antal och/eller storlekar). En extra avgift kan debiteras för detta.
 4. På kundens begäran kan kundens förpackningsband och emballage användas, efter att de har lämnats in i förväg.

6. Leverans

 1. Leveranser utförs alltid på kundens bekostnad.
 2. Utföraren förbehåller sig rätten att välja valfri transportör.
 3. Personlig avhämtning av Beställaren är möjlig efter föregående skriftlig överenskommelse.
 4. Försening eller utebliven leverans berättigar inte Kunden till någon ersättning, förutsatt att varorna överlämnades till transportören i enlighet med planerad leveransdatum.

7. Försening

 1. I händelse av några kända förseningar från Utföraren kommer Kunden att informeras om detta omedelbart.
 2. Försenade eller uteblivna leveranser berättigar inte Kunden till någon ersättning. Om överenskomna leveranstider inte kan upprätthållas på grund av force majeure, störningar eller leveransförseningar, har vi rätt att förlänga leveransperioden med den tid som motsvarar olägenheten eller i vissa fall dra sig ur avtalet.

8. Tvister och reklamationer

 1. Reklamationer ger inte innehavaren rätt att hålla tillbaka betalningen.
 2. Vi accepterar inte reklamationer avseende prover och provtryck.
 3. Beställaren har inte rätt att reklamera felaktig märkning av kläder om dekorationen utförs på Beställarens varor. Detta beror på ökad risk för okunskap om materialet på vilket trycket kommer att göras, vilket kan leda till olika typer av skador (t.ex. brännskador på materialet under uppvärmning i transferpressar eller i torktunnlar).
 4. Utföraren ansvarar inte för färgnamn och skillnader i produktstorlekar. Även inom samma varumärke kan olika artiklar (t.ex. polotröja och T-shirt) ha helt olika dimensioner med samma storleksspecifikation. Samma färgnamn kan se mycket annorlunda ut för olika varumärken eller olika artiklar från samma märke.
 5. Små rester av främmande trådar som har trasslat in sig under tillverkningen av textilier, liksom missfärgningar som uppstår på grund av tillverkningsprocessen av kläder, kan inte vara grund för reklamation.
 6. Små färgskillnader i trycken och att färgerna i trycket inte stämmer överens med bilden på skärmen kan inte vara grund för reklamation.
 7. Reklamationen måste komma till Säljaren skriftligen inom 30 dagar från mottagningsdatumet för varan av Beställaren.
 8. Köparen ska bifoga kvitto och reklamationsblankett för de reklamerade varorna eller tjänsterna. Beställaren kommer att bära alla kostnader för att returnera de reklamerade varorna. Reklamationen kommer att behandlas inom 30 dagar från det att den skriftligen rapporterats.
 9. Tvister som uppstår från genomförandet av dessa villkor kommer att lösas genom förlikning. Vid brist på enighet kommer tvisten att avgöras av domstolen som är behörig för Säljarens hemvist.
 10. Beställaren är skyldig att möjliggöra inspektion av föremålet för avtalet. Vid vägran att genomföra inspektion är vi fria från garantiansvar.
 11. Vid berättigad reklamation har vi rätt att reparera, byta ut varan, och om det inte är möjligt eller lönsamt, kommer kompensationsvillkoren att fastställas individuellt.
 12. Personliggjorda varor är inte returnerbara.
 13. Samma färg kan se annorlunda ut på vita textilier och annorlunda på mörka, även med användning av en vit grundfärg. Små färgskillnader i trycken kan inte vara grund för reklamation.

9. Äganderätt och upphovsrätt

 1. Utföraren förbehåller sig äganderätten och upphovsrätten till utförda projekt, inklusive separationer, broderiprogram, skisser, ritningar, kostnadsberäkningar och andra dokument, såvida inte särskilda skriftliga överenskommelser har träffats.
 2. Om Utföraren utför en beställning baserad på ritningar, modeller, prover eller andra dokument som tillhandahållits av Beställaren och som kränker tredje parts äganderätt, har Utföraren rätt att avbryta vidare åtgärder och begära återbetalning av kostnader samt förlorad vinst. Beställaren åtar sig också att omedelbart befria Utföraren från alla krav från tredje parter och att ersätta eventuella skador relaterade till anspråk från tredje parter om överträdelse av deras äganderätt.

10. Skötsel av dekorerade textilier

 1. Det bör betonas att varje textilprodukt tillverkat av bomull eller en bomull/polyestermix bör tvättas före första användning. På grund av ofarliga produktionsrester kan omedelbar användning leda till allergiska reaktioner mellan kroppen och resterna.
 2. Tvätttåligheten som anges på etiketten minskar efter att dekorationer (särskilt tryck) har applicerats till 30 grader Celsius. Behandling av artiklar strider mot tvättråden på textiletiketterna. Dessutom kan tygerna endast strykas från ovansidan utan dekoration.

Textildekorationer från design till färdig produkt, från A till Ö. Broderi och tryck på T-shirts, sweatshirts, mössor och många andra typer av kläder och accessoarer är vår specialitet.

Print Union Sp. z o.o.
VAT (TIN): PL 836-187-51-84
REGON: 387348499

Huvudkontor

Białynin 11
96-130 Głuchów

Produktionsanläggning

Łowicka 127
96-100 Skierniewice

© Print Union 2024