podchodzimy odpowiedzialnie do warunków pracy

kodeks etyczny

Osoby tworzące i zarządzające Print Union zobowiązują się do przestrzegania zasad opartych na szacunku dla praw człowieka, zrównoważonym rozwoju oraz jakości na każdym etapie rozwoju firmy.

Wprowadzamy ten Kodeks Etyczny, aby zapewnić spełnianie zasad zarówno w firmie, jak i u podmiotów współpracujących z nami.

Kodeks jest udostępniany naszym pracownikom, dostawcom, kontrahentom oraz klientom poprzez opublikowanie go na stronie internetowej. Wszelkie przypadki naruszenia zasad Kodeksu Etycznego należy natychmiast zgłosić zespołowi zarządzającemu Print Union.

Color pallete

standardy pracy

Print Union oraz wszyscy jego pracownicy są zobowiązani do przestrzegania międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka oraz ogólnie obowiązującego prawa pracy, włączając w to wszystkie postanowienia dotyczące rekrutacji, zatrudnienia i zwolnienia pracowników.

Stosuje zakaz dyskryminacji ze względu na rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, związek partnerski, przekonania polityczne, wiek lub stan cywilny. Gwarantuje wolność wypowiedzi, sumienia i wyznania, a także wolność przekonań i wyrazu.

Print Union wypłaca swoim pracownikom regularne i uczciwe wynagrodzenie, nie naruszając przepisów prawa dotyczących minimalnych płac. Wszyscy pracownicy znają wysokość swoich wynagrodzeń oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wynagrodzenia przed rozpoczęciem pracy. Potrącenia z wynagrodzeń nieprzewidziane przez prawo krajowe są niedopuszczalne. Potrącenia mogą być dokonywane wyłącznie na warunkach i w granicach przewidzianych przez prawo.

Print Union podejmuje działania, aby środowisko pracy było wolne od wszelkiego rodzaju mobbingu i przemocy (zarówno fizycznej, jak i psychicznej), zarówno ze strony przełożonych, jak i innych pracowników lub osób trzecich.

Print Union nie zatrudnia dzieci młodszych niż 15 lat, nie praktykuje niewolnictwa ani przymusowej pracy, nie stosuje przemocy, groźb ani kar cielesnych, a także zakazuje molestowania seksualnego. Środowisko pracy uznawane jest za wolne od tych praktyk.

Pracownicy mają prawo do tworzenia i przystępowania do jakiegokolwiek rodzaju związków zawodowych oraz mają prawo do inicjowania negocjacji zbiorowych z pracodawcą. Przedstawiciele pracowników nie są dyskryminowani i mają pełne prawo do wykonywania swoich działań w środowisku pracy.

Print Union w pełni przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadza szkolenia z zakresu BHP dla swojego personelu przed rozpoczęciem pracy oraz wprowadza metody poprawiające bezpieczeństwo pracowników, uwzględniając obecne osiągnięcia techniczne oraz ryzyko charakterystyczne dla działalności Print Union.

ochrona środowiska i działania ekologiczne

Print Union przestrzega przepisów dotyczących ochrony środowiska, zna istotne aspekty środowiskowe oraz wpływ swoich działań na środowisko. Personel jest szkolony w tym zakresie. Print Union deklaruje, że wszystkie materiały i komponenty używane do produkcji są gromadzone zgodnie z międzynarodowymi i lokalnymi wymogami prawowymi. Firma posiada wewnętrzne procedury zapewniające zrównoważony rozwój, minimalizuje wpływ na środowisko naturalne poprzez ograniczanie zużycia zasobów naturalnych i generowanie odpadów.

Print Union uświadamia swoich pracowników na temat możliwych działań proekologicznych do wykonania w zakładzie produkcyjnym.

standardy współpracy z klientami

Print Union buduje z klientami relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Spełnia swoje zobowiązania, podejmuje wszelkie działania w celu dostarczenia deklarowanej jakości oraz weryfikuje potrzeby klientów w tym aspekcie.

Print Union przestrzega zasad uczciwej konkurencji, nie toleruje żadnej formy korupcji. Dbając o transparentne i wzajemne relacje biznesowe.

bezpieczeństwo

Print Union zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownicy są szkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 października 2007 r. i posiadają ważne świadectwa szkolenia BHP.

Podjęte są wszystkie niezbędne działania w celu zapobieżenia wypadkom i szkodom zdrowotnym wynikającym z pracy, minimalizując wszelkie możliwe zagrożenia, o ile jest to możliwe.

Pracownicy mają do dyspozycji obiekt socjalny: szatnię z indywidualnymi szafkami, miejsce do przechowywania jedzenia oraz wygodne spożywanie posiłków.

ochrona informacji i danych

Print Union przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów prawa związanych z ochroną własności intelektualnej, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ochroną danych osobowych.

Pracownicy są odpowiedzialni za prawidłowe wykorzystywanie zasobów w Print Union: własności intelektualnej, oprogramowania, sprzętu oraz innych narzędzi niezbędnych do wykonywania obowiązków, dostarczonych przez Print Union.

Print Union prawidłowo przechowuje i zabezpiecza dokumentację dotyczącą działalności gospodarczej, która jest częścią współpracy z klientami.

Zdobienia na tekstyliach, od projektu po gotowy produkt, od A do Z. Haft i nadruki na koszulkach, bluzach, czapkach i wielu innych rodzajach odzieży oraz akcesoriów to nasza specjalność.

Print Union Sp. z o.o.
NIP: 836-187-51-84
REGON: 387348499

Siedziba firmy

Białynin 11
96-130 Głuchów

Zakład produkcyjny

Łowicka 127
96-100 Skierniewice

© Print Union 2024