Regulamin oraz zasady składania zamówień w Print Union Sp. z o.o.

obowiązuje od dnia 2 listopada 2023 roku

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Warunki i Zasady – niniejsze warunki i zasady określające zakres oraz warunki współpracy z firmą Print Union sp. z o.o.
 • Zamawiający – Klient będący osobą prawną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach, a także instytucje państwowe posiadające zdolność prawną. Działania w imieniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach, mogą być podejmowane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Podejmowanie czynności prawnych przez osobę nieuprawnioną do ich dokonywania poprzez Drukarnię będzie obciążone wyłącznie tą osobą. Klienci nie mogą być konsumentami.
 • Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Zamawiającego za pośrednictwem e-maila, mające na celu zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży Produktu i/lub Usługi z Wykonawcą. Zamówieniem w rozumieniu tego dokumentu nie są produkcje próbek.
 • Produkt – ruchomość lub usługa dostępna na stronie internetowej www.printunion.eu, stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży między Zamawiającym a Wykonawcą, wykonana zgodnie z Specyfikacją Produktu na podstawie plików graficznych Klienta oraz ewentualnych ustaleń z Klientem i Wykonawcą w ramach weryfikacji plików graficznych.
 • Wykonawca – Print Union sp. z o.o.

1. Składanie zamówienia

 1. Prezentowany katalog produktów i usług nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa, lecz ma jedynie charakter informacyjny.
 2. Prawomocne przyjęcie zamówienia następuje wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu ze strony Wykonawcy.
 3. Termin wykonania zamówienia jest podawany przy potwierdzeniu zamówienia. Jeśli nie ustalono terminu realizacji przed przyjęciem zamówienia, uznaje się go za nieokreślony. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie dotarło do klienta tak szybko, jak to możliwe.
 4. Logo oraz treść dekoracji muszą być dostarczone w formie elektronicznej w graficznym formacie wektorowym, wraz z szczegółowym opisem wielkości wzoru, miejsca umieszczenia oraz kolorów według skali PANTONE® Solid Coated. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami Wykonawcy będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami.
 5. Po akceptacji wizualizacji projektu Zamawiający traci możliwość wprowadzania zmian projektowych.
 6. Wykonawca nie przeprowadza weryfikacji zamówienia pod kątem wykorzystania praw autorskich przez Zamawiającego oraz nie sprawdza ich poprawności treści, występowania błędów i podobnych. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za treść logo, nadruków, haftów itp., których wykonanie zostanie zlecone. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich i/lub prawa do zarejestrowania znaku w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
 7. Zamawiający zgadza się na wykorzystanie wykonanych przez Sprzedawcę produktów w materiałach reklamowych, na stronie internetowej Wykonawcy, w ramach eksponowania na targach oraz jako próbek umiejętności technicznych Wykonawcy. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
 8. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 9. Złożenie zamówienia nie gwarantuje dostępności produktów (w tym tekstyliów). Jeśli hurtownia nie będzie w stanie dostarczyć produktów z powodu braków w ich dostępności, zamówienie może zostać anulowane, lub jego termin realizacji może ulec wydłużeniu.
 10. Realizując zamówienie na towarze powierzonym przez Zamawiającego obowiązuje inny cennik zdobień, niż w przypadku produkcji na tekstyliach dostarczonych przez Wykonawcę. W obowiązku Zamawiającego jest podczas procesu składania zamówienia poinformować Wykonawcę o tym, na jakim towarze zostanie wykonane zdobienie.

2. Płatność za zamówienie

 1. Nowi klienci są zobowiązani do dokonania przedpłaty w wysokości 100% za pierwsze trzy Zamówienia. Po dokonaniu tych płatności, klient może ubiegać się o zmianę terminu płatności dla kolejnych Zamówień.
 2. Jeśli Zamawiający znajduje się w zwłoce z płatnościami za inne zamówienia, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania kolejnego zamówienia przed uregulowaniem zaległych opłat.
 3. W przypadku przekroczenia terminu płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę oraz obciążyć płatnika kosztami przypomnień.
 4. Wycofanie się Zamawiającego z realizacji umowy (po wcześniejszym pisemnym potwierdzeniu) nie zwalnia go z pokrycia ewentualnych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wykonaniem tego zamówienia.

3. Realizacja

 1. Ze względu na specyfikę procesu produkcyjnego oraz wpływających na niego czynników, Wykonawca ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towarów. Zaleca się uwzględnienie tej opcji przy składaniu zamówienia.
 2. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby ilość dostarczona Zamawiającemu nie była mniejsza niż zamówiona ilość.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i dokonania jej opłaty, pomimo różnicy do -5% zamówionej ilości towarów. Zamówienie zostanie rozliczone na fakturze z faktycznie wyprodukowanej ilości.

4. Towar powierzony przez klienta

 1. W przypadku realizacji zamówienia na towarze Zamawiającego, konieczne jest jego przekształcenie i przechowanie, a koszty te są ponosi Zamawiający.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji lub rozmiaru dekoracji w przypadku braku możliwości jej wykonania zgodnie z ustaleniami umowy z powodów technicznych.
 3. Za przechowywanie towarów zamawiającego bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy naliczona może zostać opłata magazynowa w wysokości 100 PLN netto/dzień/m³. Kwota ta jest naliczana przez maksymalnie 7 dni roboczych, po czym - w przypadku braku porozumienia stron - towar jest odsyłany na koszt Zamawiającego pod adres, z którego dotarł do Wykonawcy.
 4. Przechowywanie towarów jest bezpłatne w przypadku dostawy towarów po opłaceniu zamówienia, lub po wcześniejszym uzgodnieniu wyłącznie za pisemną zgodą Wykonawcy.
 5. Niezależnie od metody dekorowania towarów Zamawiającego, wykonywany jest test (1 szt.), mający na celu ustalenie możliwości wykonania zamówienia. Jeżeli próba wykaże wadę dostarczonego produktu, która skutkować będzie niemożnością realizacji zamówienia, Nabywca pokrywa koszty próby.
  1. Wycena próby wykonywana jest indywidualnie. Celem jest jedynie pokrycie kosztów produkcji, w tym m.in. przygotowania maszyn, prądu, materiałów eksploatacyjnych.
 6. Nie gwarantujemy, że dostarczone nam tekstylia są odpowiednie do zdobienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wady tekstyliów i zabrudzenia na tekstyliach dostarczonych przez Klienta ani za ich utratę, chyba że spowodowane są umyślnie lub przez rażące niedbalstwo. Nie kontrolujemy jakości oraz ilości towarów dostarczonych przez Klienta.
 7. Materiały muszą być dostarczone bez opakowania zewnętrznego, folii i taśm, które nie są potrzebne do dostawy bez uszkodzeń, aby nie powstawały niepotrzebne i nietypowe koszty przed lub podczas obróbki. Dodatkowe koszty związane z niewłaściwie lub niewłaściwie spakowanymi towarami zostaną naliczone zgodnie z faktycznymi wydatkami.

5. Opakowanie

 1. Standardowo, odzież z dekoracją jest pakowana w kartony, zbiorczo.
 2. Istnieje możliwość zapakowania tekstyliów pojedynczo w foliowe torby, naliczana jest za to dodatkowa opłata.
 3. Na życzenie Klienta każdy karton może zawierać naklejkę z opisem zawartości (np. ilość i/lub rozmiary). Może zostać naliczona za to dodatkowa opłata.
 4. Na życzenie Zamawiającego możliwe jest użycie taśm pakowych oraz opakowań Zamawiającego, po ich wcześniejszym dostarczeniu.

6. Wysyłka

 1. Wysyłki są zawsze realizowane na koszt klienta.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnego przewoźnika.
 3. Odbiór osobisty przez Zamawiającego jest możliwy po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu.
 4. Opóźnienie lub nieodebranie przesyłki w żadnym przypadku nie uzasadnia roszczeń klienta do odszkodowania, o ile towary zostały przekazane przewoźnikowi zgodnie z zachowaniem planowanego terminu doręczenia przesyłki.

7. Opóźnienie

 1. W przypadku jakichkolwiek znanych Wykonawcy opóźnień, Zamawiający zostanie o nich niezwłocznie poinformowany.
 2. Opóźnione lub nieodebrane dostawy w żadnym przypadku nie uprawniają klienta do odszkodowania. Jeżeli z powodu siły wyższej, zakłóceń lub opóźnienia w dostawie nie można dotrzymać ustalonych terminów dostawy, mamy prawo przedłużyć okres dostawy o okres niedogodności lub ewentualnie wycofać się z umowy.

8. Spory i reklamacje

 1. Reklamacje nie uprawniają posiadacza do wstrzymania płatności.
 2. Nie akceptujemy reklamacji dotyczących próbek i wydruków próbnych.
 3. Strona składająca zamówienie nie ma prawa reklamować nieprawidłowo wykonanego znakowania odzieży w przypadku, gdy dekoracja jest przeprowadzana na towarach strony składającej zamówienie. Wynika to z zwiększonego ryzyka nieznajomości materiału, na którym zostanie wykonany nadruk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń (np. spalenie materiału podczas podgrzewania w prasach do transferu lub w tunelach suszących).
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nazewnictwo kolorów i różnice w rozmiarach produktów. Nawet w obrębie jednej marki różne artykuły (np. koszulka polo i koszulka) mogą mieć zupełnie inne wymiary przy tej samej specyfikacji rozmiaru. Ta sama nazwa koloru może wyglądać bardzo inaczej dla różnych marek lub różnych artykułów tej samej marki.
 5. Drobne pozostałości obcych nitek wplecionych podczas produkcji tekstyliów, jak również przebarwienia wynikające z procesu produkcji odzieży nie mogą być podstawą reklamacji.
 6. Niewielkie różnice kolorystyczne w nadrukach oraz niezgodność kolorów nadruku z obrazem na ekranie nie mogą być podstawą reklamacji.
 7. Reklamacja musi dotrzeć do Sprzedawcy na piśmie w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru przez Stronę składającą zamówienie.
 8. Do reklamowanych towarów lub usług nabywca powinien dołączyć dowód zakupu wraz z formularzem reklamacyjnym. Strona składająca zamówienie poniesie wszystkie koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od jej pisemnego zgłoszenia.
 9. Spory wynikające z realizacji powyższych Warunków będą rozstrzygane drogą polubowną. W przypadku braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 10. Strona składająca zamówienie ma obowiązek umożliwić sprawdzenie przedmiotu umowy. W przypadku odmowy sprawdzenia, jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności gwarancyjnej.
 11. W przypadku uzasadnionej reklamacji mamy prawo do naprawy, wymiany towaru, a jeśli to niemożliwe lub nieopłacalne, warunki rekompensaty zostaną ustalone indywidualnie.
 12. Towar personalizowany nie podlega zwrotowi.
 13. Ta sama farba może wyglądać inaczej na białych tekstyliach i inaczej na ciemnych, pomimo nałożenia białej podkładowej warstwy. Niewielkie różnice w kolorze nadruku nie mogą być podstawą reklamacji.

9. Prawo własności oraz prawo autorskie

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo własności i autorskie do wykonanych projektów, w tym separacji, programów haftu, szkiców, rysunków, kosztorysów i innych dokumentów, chyba że zostały zawarte szczególne pisemne ustalenia.
 2. Jeżeli Zamówienie zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie rysunków, modeli, próbek lub innych dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego naruszających prawa własności osób trzecich, Wykonawca prawo do zatrzymania dalszych działań i żądania zwrotu poniesionych kosztów oraz utraconych zysków. Zamawiający zobowiązuje się również do natychmiastowego zwolnienia Wykonawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z roszczeniami osób trzecich w sprawach łamania ich praw własności.

10. Dbanie o tekstylia ze zdobieniem

 1. Należy podkreślić, że każdy element tekstylny wykonany z bawełny lub mieszanki bawełny i poliestru powinien być wyprany przed pierwszym użyciem. Ze względu na nieszkodliwe pozostałości poprodukcyjne, natychmiastowe użycie może prowadzić do reakcji alergicznych między ciałem a pozostałościami.
 2. Wytrzymałość na pranie podana na etykiecie jest zmniejszona po naniesieniu zdobień (a w szczególności nadruków) do 30 stopni Celsjusza. Obróbka artykułów anuluje zalecenia prania podane na etykietach tekstyliów. Dodatkowo, tkaniny można prasować tylko od strony nieobrabianej.

Zdobienia na tekstyliach, od projektu po gotowy produkt, od A do Z. Haft i nadruki na koszulkach, bluzach, czapkach i wielu innych rodzajach odzieży oraz akcesoriów to nasza specjalność.

Print Union Sp. z o.o.
NIP: 836-187-51-84
REGON: 387348499

Siedziba firmy

Białynin 11
96-130 Głuchów

Zakład produkcyjny

Łowicka 127
96-100 Skierniewice

© Print Union 2024